Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Audyt (Najlepszych praktyk zarządzania)

Audyt (NPZ) Najlepszych Praktyk Zarządzania to ocena poziomu zarządzania organizacji pod względem stosowania najlepszych praktyk ( standardów), w oparciu międzynarodowe standardy ISO. To także niezależna ocena słuszności podejmowanych decyzji.

Audyt obejmuje określone dyscypliny zarządzania 

 • zarządzanie aktywami ( majątkiem) ;
 • zarządzanie ciągłością działania;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym;
 • zarządzanie komunikacją;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • zarządzanie środowiskowe;
 • zarządzanie obiektami ( nieruchomościami);
 • kontrola finansowa;
 • kontrola nadużyć;
 • podejmownie decyzji;
 • zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem BHP;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • informacja, komunikacja i technologia;
 • zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • planowanie strategiczne

Wybór powyższej dyscypliny zależy od miejsca, warunków i zakresu prowadzonej działalności.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Klienci audytów NPZ

 • spółki użyteczności publicznej 
 • spółki o znaczeniu strategicznym 
 • spółki kapitałowe
 • spółki zależne

Zasady audytu

Audyt może mieć charakter wybiórczy jeśli dotyczy określonego procesu ( np.instalacji oczyszczania ścieków)  lub pełny jeśli dotyczy całej prowadzonej przez daną organizację działalności ( oczyszczenie ścieków , odbiór i utylizacja )

Korzyści

 • pełna informacja o praktykach zarządzania pod kątem realizacji celów statutowych lub strategicznych;
 • ocena poziomu zarządzania danym obszarem organizacyjnym;
 • określenie ryzyk związanych z prowadzoną działalności i sposobu ich ograniczania;
 • uniknięcie strat finansowych związanych z brakiem właściwego zarządzania w wybranym obszarze organizacji;
 • ocena szybkości reagowania na zmieniające się otoczenie gospodarcze, wymagania prawne, działania konkurencji 

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd stosowanych metod zarządzania

ETAP I Przegląd stosowanych metod zarządzania

Przegląd dokumentacji systemowej pod względem stosowania odpowiednich standardów zarządzania

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena procesów zarządzania

ETAP II Ocena procesów zarządzania

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu

Ocena sprawozdania z audytu oraz przekazanie raportu za audytu klientowi ze świadectwem stosowania ( Najlepszych Praktyk Zarządzania )NPZ

Uwagi

Audyt prowadzony jest audytorów wiodących ( zarejestrowanych w ERCA) i posiadających odpowiednie kody branżowe i minimum 5-letnie doświadczenie w danym obszarze audytowania.