Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Audyt zgodności

W ramach rosnących oczekiwań klientów w zakresie zgodności oferowanych usług i wyrobów z wymaganiami prawnymi , normami i standardami branżowymi oferujemy naszym klientom niezależny audyt strony trzeciej.   

Zakres audyty obejmuje w przypadku audytu „wyrobów” zgodność z : 

 • przepisami krajowymi ( wyroby produkowane w kraju i na rynek krajowy) 
 • przepisami UE  ( wyroby przeznaczone na eksport do krajów UE)
 • specyfikacjami technicznymi ( wyroby dostarczane zgodnie z wymaganiami przetargowymi)
 • systemem zapewnienia jakości ( ISO 9001, ISO 13485 itp)  

​Audyt obejmuję poprawność oznakowania wyrobu, jego bezpieczeństwo ( badania typu ) oraz system zapewnienia jakości.

W przypadku audytów zgodność "usług" obejmuje 

 • przepisy krajowe i europejskie (ISO 29990)
 • wymagania branżowe (np. RABC

Audyty jest przeprowadzany zgodnie z określonym systemem zapewnienia jakości. Audyt może służyć jako ( audyt wstępny) w procesie certyfiakcji danego systemu zarządzania lub wyrobu. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Klienci audytów zgodności

Firmy budowlane 

 • developerzy — audytowi zgodności podlegają wyroby dostarczane na realizację danego obiektu budowlanego ( np. okna , drzwi, beton, balustrady itp.) 
 • firmy budowlane realizujące duże inwestycje infrastrukturalne — audytowi zgodności podlega dokumentacja wyrobów dostarczanych na budowę (deklaracja zgodności, certyfikaty systemu  ZKP, wyniki badań) 

Sieci handlowe 

 • sieci handlowe zajmujące się sprzedażą i dystrybucją materiałów budowlanych — ocenie podlegają wyroby dostarczone przez dostawców ( deklarcje , certyfikaty) 
 • markety wielobranżowe - ocenie podlagają wyroby o najwwyższym ryzyku dla konsumenta ( np. zabawki) 

Importerzy wyrobów z poza strefy EU

 • importerzy wyrobów (np. budowlanych, ochrony osobistej, zabawek itp.)   - ocena zgodności dokumetacji wyrobu producenta wraz z badaniami porównawczymi. Ocena czy deklarowane własciwości wyrobu są spełnione. 

Zasady audytu

Audyt może mieć charakter wybiórczy jeśli dotyczy określonego procesu, partii wyrobu lub pełny jeśli dotyczy wszystkich procesów, lub produkowanych przez daną organizację wyrobów. 

Proces audytowy odbywa się na podstawie analizy ryzyka, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić kluczowe procesy mające wpływ na sukces danej organizacji. 

Korzyści

 • pełna informacja o zgodności prawnej produkowanych przez dostawcę wyrobów;
 • ocena systemu kontroli jakości produkowanych przez dostawcę wyrobów;
 • określenie ryzyk związanych z realizacją zamówień przez dostawcę;
 • uniknięcie strat finansowych związanych z wyborem niewłaściwego dostawcy;

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej lub produktowej na zgodność z wymaganiami

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena procesów zarządzania

ETAP II Ocena procesów zarządzania

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu

Ocena sprawozdania z audytu oraz przekazanie raportu za audytu klientowi.

Uwagi

Audyt prowadzony jest audytorów wiodących ( zarejestrowanych w ERCA) i posiadających odpowiednie kody branżowe i minimum 5-letnie doświadczenie w danym obszarze audytowania.