Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 9001 +

ISO 9001+ to połączenie certyfikacji systemu jakości ISO 9001 z dodatkowym wybranym systemem zarządzania w jednym procesie certyfikacji. Certyfikat dodatkowy jest dobrowolny i wydawany na 3 lata więc nie obowiązuję opłata za nadzór. Ocenę zgodności dodatkowego systemu zarządzania dokonuje audytor w trakcie audytu systemu ISO 9001.

Wybór dodatkowego systemu zarządzania dokonuje się przed audytem certyfikacyjnym ISO 9001 w ramach oceny ryzyka danej branży, w której działa organizacja klienta i przeprowadzana jest na podstawie zebranych i przeanalizowanych przez Multicert danych sektorowych.

Certyfikacji  systemu iso 9001 poszerzona o dodatkowy standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które chcą podkreślić swoją zaangażowanie w daną działalność lub proces. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ofertę ISO 9001+

MIędzynarodowe standardy zarządzania  ISO  stanowią najlepszy możliwe narzędzia do skutecznego zarządzania organizacją. Zawierają uniwersalne treści i są tworzone przez najlepszych specjalistów w danej branży. Dużym atutem korzystania ze standardów ISO jest ich ciągłe doskonalenie więc mamy pewności, że nasza organizacja posiada aktualny system zarządzania. 

Certyfikacja ( zewnętrzny audyt) to istotny element motywacji dla organizacji (najwyższego kierownictwa i pracowników) do stosowania wymagań danej normy zarządzania. Bez tego trudno wymagać od pracowników zaangażowania w stosowanie określonych standardów postępowania. 

Zalety certyfikacji w systemie ISO 9001+

 1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością plus wybranych obszarów ryzyk 
 2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
 3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  kompleksowego stosowania systemu zarządzania jakością 
 1. podniesienie autorytetu organizacji zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
 2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem przyjętych standardów postępowania  
 3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków zaradczych 
 1. uporządkowanie wszelkich działań w organizacji 
 2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia 
 3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów
 4. budowa marki poprzez przyjętą strategię zarządzania jakością
 5. dostęp do najlepszych praktyk w danej branży 

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001+ wybranego standardu 

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych i adekwatności określonych wskaźników efektywności 

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu zgodności ( certyfikacyjny i nadzoru)

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatów ISO 9001 + dodatkowy z wybranej normy.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane