Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja wyrobów (CE)

Certyfikacja  wyrobu obejmuje pełen audyt w zakresie oceny zgodności (oznakowanie CE) wyrobów produkowanych w Polsce, w UE i oraz poza nią (np. Chiny).

Certyfikacja wyrobu obejmuje następujące zagadnienia: 

 • kwalifikacje wyrobu po kątem oceny zgodności i sposobu przeprowadzenia badań
 • ocena dokumentacji wyrobu lub/i systemu produkcji 
 • wybór jendostki akredytowanej lub notyfikowanej boirąc pod uwagę koszt. czas, jakość ułsług
 • reprezentowanie klienta przed jednostką akredytowaną lub notyfikowaną  
 • nadzór nad prawidłową realizacją usług badań i certyfikacji

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres certyfikacji

Koncentrujemy się na następujących wyrobach: (wykaz dyrektyw)

zabawki (dyrektywa Rady 88/378/EHS)
środki ochrony osobistej (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
wyroby budowlane (dyrektywa Rady 89/106/EHS)
wyroby medyczne (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
aktywne implanty medyczne (dyrektywa Rady 90/385/EHS)
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
urządzenia elektryczne niskiego napięcia (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
kompatybilność elekromagnetyczna (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
zbiorniki ciśnieniowe (dyrektywa Rady 87/404/EHS)

Korzyści

 1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu
 1. zaprowadzenie porządku i zasad we wszystkich działaniach w firmie
 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy.

Ocena systemu jakości/badań w zakresie spełnienia wymaganiami właściwej normy wyrobu PN-EN.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu oceny.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora/laboranta raportu z audytu certyfikacyjnego/lub badań.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wyrobu wydawany jest bezterminowo, jednak co roku lub określonych okresach( w zależności od systemu zgodności wyrobu) przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego wyrobu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej lub badawczej.