Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja cementu

Producentów cementu w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) obowiązują następujące normy:

  • PN EN 413-1:2004, Cement murarski
  • PN-EN 14647:2006, Cement glinowo-wapniowy
  • PN-EN 197-4:2005, Cementy hutnicze o niskiej wytrzymałości
  • PN-EN 14216:2005, Cement specjalny o bardzo niskim cieple hydratacji

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania cementu znakiem CE

Dla cementu obowiązuje systemy zgodności 1+ co oznacza, że aby wystawić deklarację zgodności, producent musi wykazać przez wstępne badanie typu i Zakładową Kontrolę Produkcji, że oferowany przez niego wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu wyrobu, iż przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu wytwórczego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zagwarantowano stały nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. spełnienia kryterium dopuszczenia do obrotu
  1. wprowadzenie zasad i uporządkowania w obszarze wszystkich działań firmy
  1. stałe utrzymywanie optymalnego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych towarów
  1. możliwość kontrolowania przestrzegania wprowadzonych zasad i norm
  1. polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
  1. uniknięcie ewentualnych nieporozumień i błędów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami normy produktowej PN-EN.

Ocena systemu ZKP w odniesieniu do wymagań prawnych rozporządzenia CPR (np. dyrektywy REACH).

Podjęcie decyzji dotyczącej drugiego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd właściwych dokumentów (np. wyników badań typu).

Przeprowadzenie rozmów z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena raportu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Wydawany bezterminowo certyfikat może zostać cofnięty, jeżeli w wyniku przeprowadzanego co roku audytu nadzoru stwierdzone zostaną znaczne odstępstwa (niezgodności z normą). Ponadto wyniki tego audytu stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm.
Prowadzony przez pracowników Multicertu audyt wstępny  nie jest warunkiem certyfikacji wybranego systemu ZKP. Wyniki tego audytu są jednakże efektywnym i ważnym elementem doboru jednostki certyfikującej.