Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja geowłóknin

Ocenę zgodności geowłóknin przeprowadza się zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
PN-EN 13250:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych
PN-EN 13251:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
PN-EN 13253:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)
PN-EN 13254:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
PN-EN 13255:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
PN-EN 13256:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych
PN-EN 13257:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych
PN-EN 13265:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych
PN-EN 13361:2006 - Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
PN-EN 13362:2007 - Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
PN-EN 13491:2006 - Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych
PN-EN 13492:2006 - Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
PN-EN 13493:2007 - Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania geowłóknin znakiem CE

Dla geowłóknin (geotekstyliów) obowiązuje system zgodności 2+. Producent może wystawić deklarację zgodności, pod warunkiem wykazania, iż jego produkt jest zgodny z tą specyfikacją, przez wykonanie wstępnych badań typu i Zakładową Kontrolę Produkcji, ewentualnie przez badanie próbek pozyskanych w zakładzie produkcyjnym (zgodnie z ustalonym wcześniej planem badań). Ponadto winien wykazać, że notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, przez wydanie certyfikatu ZKP, przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewnienie stałego nadzoru ZKP.

Korzyści

  1. spełnienia kryterium dopuszczenia do obrotu
  1. wprowadzenie zasad i ładu w obszarze działalności firmy
  1. stabilne utrzymywanie wytyczonego stopnia jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
  1. umożliwienie kontroli nad stosowaniem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. podniesienie wiarygodności firmy wśród klientów i kontrahentów
  1. zapobieganie ewentualnym nieporozumieniom i błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami normy produktowej.

Ocena systemu ZKP w zakresie realizowania wymagań prawnych rozporządzenia CPR.

Podjęcie decyzji dotyczącej następnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przeanalizowanie dokumentów i zapisów (np. wyników badań typu).

Odbycie rozmów z osobami zarządzającymi oraz z pracownikami.

Sporządzenie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Wydanie certyfikatu przez jednostkę notyfikowaną po uprzedniej ocenie raportu z audytu certyfikacyjnego.

uwagi  Uwagi

Certyfikat, mimo iż  wydawany jest bezterminowo, może zostać cofnięty, jeżeli w wyniku przeprowadzanego rokrocznie audytu nadzoru stwierdzone zostaną znaczne odstępstwa (niezgodności ze standardem). Ponadto wyniki wspomnianego wcześniej audytu potwierdzają ważności dokumentu i pozwalają sprawdzić realizowanie przyjętych norm.
Przeprowadzany bezpośrednio przez audytorów Multicertu audyt wstępny nie jest  warunkiem certyfikacji wybranego systemu ZKP, aczkolwiek jego wyniki są efektywnym i istotnym czynnikiem wyboru jednostki certyfikującej.