Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja oznakowania pionowego dróg i ulic zgodnie- PN EN 12899

Normy serii PN EN 12899 określają wymagania dla oznakowania pionowego dróg i ulic. Seria ta składa się za pięciu części:

 • PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe 
 • PN-EN 12899-2:2010 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 2: Podświetlane słupki przeszkodowe (TTB)  
 • PN-EN 12899-3:2010 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe 
 • PN-EN 12899-4:2008 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 4: Zakładowa kontrola produkcji 
 • PN-EN 12899-5:2008 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 5: Wstępne badanie typu

Części od 1 do 3 są normami specyficznymi, oznacza to, że dotyczą poszczególnych wyrobów, zgodnie z powyższymi zapisami. Dwie pozostałe, tj. część 4 i 5 są normami systemowymi, określającymi kryteria systemowe, jakie winien spełnić wytwórca pragnący oznakować swoje wyroby znakiem CE. Okres przejściowy wdrażania powyższych norm minął 1.01.2013 r. 
Określenie znaków drogowych jako "Wyroby Wysokiego Ryzyka" w ramach rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych (CPR), wynika z tego, iż pełnią one niezwykle istotne funkcje informowania i ostrzegania kierowcy. W związku z tym muszą być niezależnie ocenione w celu otrzymania niezbędnego oznakowania CE. Oznacza to również, że producenci znaków drogowych muszą podjąć proces oznaczania swoich wyrobów znakiem CE. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji oznakowania dróg i ulic znakiem CE

Ze względu na system oceny zgodności 1, ważne jest także właściwe opracowanie dokumentacji, gdyż na jej podstawie oceniane jest przygotowanie producenta do przeprowadzenia audytu w miejscu produkcji.
Odpowiednie przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwi właściwą ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi, zawartymi we właściwych normach. Dokumentacja ta jest niezbędna dla odpowiedniego zrozumienia cech produktu działających w odniesieniu do zasadniczych wymagań i przeznaczenia wyrobu.

Dokumentacja techniczna obejmuje:

 • Szczegółowy opis produktu
 • Projekt/ rysunek techniczny produktu
 • Proces technologiczny produktu
 • Stanowiskowe instrukcje montażu znaków drogowych
 • Wyniki obliczeń projektowych
 • Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań
 • Deklaracje i certyfikaty zgodności WE

Korzyści

 1. spełnienie wymogu dopuszczenia oznakowania pionowego do użytku w Polsce i UE
 1. ochrona przed ewentualnymi roszczeniami (min. pozwami, skargami) podmiotów, na rzecz których wykonywana jest inwestycja drogowa
 1. uzyskanie warunku wydania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów znakiem CE
 1. wzrost wiarygodności wśród klientów i innych partnerów biznesowych
 1. poszerzenie kontaktów o inwestycje realizowane przez GDDKIA i inne podmioty publiczne
 1. uporządkowanie procesu produkcyjnego i osiągnięcie wymaganego poziomu jakości

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z kryteriami normy PN-EN 12899.

Ocena systemu jakości pod kątem wypełniania wymogów prawnych, w tym wyników badań typu (np. wytrzymałości na wiatr).

Uzgodnienie kolejnego etapu audytu w miejscu produkcji oznakowania.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Analiza dokumentów i zapisów (audyty wewnętrzne).

Rozmowy z osobami zatrudnionymi i z kierownictwem organizacji.

Przygotowanie przez wyznaczoną osobę raportu z audytu certyfikacyjnego.

Wydanie certyfikatu ZKP po analizie sprawozdania z audytu przeprowadzonej przez jednostkę notyfikowaną.

uwagi  Uwagi

Certyfikat systemu wydawany jest bezterminowo. W kolejnych latach przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki dają możliwość potwierdzenia ważności dokumentu oraz sprawdzenia stosowania przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu). W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać odebrany. 
Audyt wstępny ZKP prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicertu i nie jest  warunkiem certyfikacji. Wyniki tego audytu są jednak skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej.