Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 14001

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 jest propagowanie norm ochrony środowiska i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Norma ta ustanawia wymagania prawne odnoszące się do danej organizacji, nie narzuca natomiast rygorystycznego przestrzegania wszelkich wymogów w obszarze ochrony środowiska.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 14001

Norma ISO 14001:2015 obejmuje elementarne ogniwa efektywnego systemu zarządzania środowiskiem, który może być stosowny tak przez producentów, jak i usługodawców. Akceptowana na całym świecie norma określa wymagania związane z systemem porządku korporacyjnego, pozwalające ograniczyć wpływ funkcjonowania organizacji na środowisko. Wymaganiem standardu jest wyznaczenie przez organizację celów środowiskowych i systemu zarządzania, koniecznego do ich osiągnięcia. Certyfikat zapewnia, iż system zarządzania środowiskowego został wprowadzony, udokumentowany i jest wykorzystywany zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2004. Certyfikat wydaje jednostka certyfikująca (akredytowana osoba trzecia).Dzięki przeprowadzanym audytom jednostka zaangażowana zostaje w proces zmniejszania wpływu oddziaływania organizacji na środowisko.

Korzyści z certyfikacji systemu ISO 140001

  1. wypełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska
  2. Zmniejszenie kosztów stałych i operacyjnych poprzez oszczędne zarządzanie zasobami ( woda, gaz , prąd ) i zarządzanie środowiskowe ( odpady, emisje etc) 
  1. większa mobilizacji do stosowania przyjętych strategi i celów środowiskowych 
  2. zdobycie nowych kontrahentów (część organizacji, instytucji wymaga posiadania ISO 14001)
  3. zwiększenie konkurencyjności firmy
  1. podniesienie świadomości i odpowiedzialności za środowisko
  1. większa mobilizacji do stosowania przyjętych strategi i celów środowiskowych 
  2. oszczędności będące efektem ograniczenia niepotrzebnych wydatków

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 14001.

Ocena systemu zarządzania środowiskowego w zakresie spełnienia wymagań prawnych w zakresie wybranych komponentów środowiskowych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 14001 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane

Studium przypadku
Problem Biuro księgowe z Wrocławia. Problem, jaki miała organizacja to duże koszty biurokracji, w skład których wchodziły koszty papieru, tuszy, obsługi serwisowej
Pokaż szczegóły