Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 45001:2018

Potwierdzenie zgodności z wymaganiami BHP

Jednym z najważniejszych elementów w zarządzaniu jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy, zgodnie z wymaganiami prawnymi państwa, na którego terenie funkcjonuje dana organizacja. Zbiór norm oceniających poziom bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001:2018 opracowano tak, aby wspierać rozwój polityki organizacji w sferze zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 45001

Stworzony na podstawie norm ISO 9001 i ISO 14001 System ISO 45001 różni się od nich przede wszystkim w zakresie rozpoznawania i kontrolowania zagrożeń zawodowych. ISO 45001 może być elementem systemu zintegrowanego z normami ZSJ oraz SZŚ lub stanowić samodzielny system.
Certyfikat ISO 45001 zapewnia, iż system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy spełnia wymogi normy oraz został wprowadzony i oceniony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Korzyści z certyfikacji systemu ISO 45001

  1. zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji
  1. redukcja kosztów ponoszonych na skutek wypadków na stanowisku pracy
  1. systematyczne redukowanie niebezpieczeństw
  1. spełnianie wymogów bezpieczeństwa
  1. zwiększenie wydajności dzięki ograniczeniu występowania chorób zawodowych i wypadków

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 45001.

Ocena systemu ISO 45001 w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert z uprawnieniami BHP, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane