Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Systemy zarządzania ISO

Warunki

Bony MARR Plus - w konkursie mogą wziąć udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP, tak aby podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników.  Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Małopolski.MARR dofinansowuje 80% kosztów wykonania i wdrożenia doradztwa. Wkład własny przedsiębiorcy, to tylko 20% doradztwa.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych przez Przedsiębiorcę i przedstawia się następująco:

Liczba pracowników

Wartość

doradztwa

Łączna minimalna liczba pracowników biorących udziała w doradztwie

samozatrudnienie

9 600

1

1-3

14 400

2

4 - 9

19 200

3

10 - 19

28 800

5

20 -49

48 000

9

55 - 99

86 400

17

100 - 249

163 200

32

Zakres dotacji

 

L.P.

Doradztwo obejmuje następujące moduły:

1

Wskaźniki biznesowe - biznes oparty na liczbach

Opracowanie dla konkretnego podmiotu Zrównoważonej karty wyników (BSC), będącej narzędziem ułatwiającym i przyśpieszającym realizację strategicznych celów jego funkcjonowania (strategii).
Narzędzie to zawiera spójny system wskaźników (finansowych i niefinansowych) umożliwiający codzienny, kompleksowy wgląd w rzeczywisty stan firmy (sposób działalności, efekty podejmowanych decyzji) i wieloaspektową oceną jego aktualnego sposobu funkcjonowania. Narzędzie umożliwia kontrolowanie realizacji działalności firmy. Wskaźniki powstałe w wyniku opracowania karty wykorzystywane są bezpośrednio w analizie finansowej oraz różnych miejscach biznesplanu (dokumentu wykorzystywanego w codziennej działalności, kredytowaniu inwestycji czy ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe).

2

Minimalizacja negatwnej presji środowiskowej

Każda firma w mniejszy lub większy sposób oddziałuje na środowisko (tzw. presja środowiskowa). Niezależnie od wielkości presji klienci firm zainteresowani są tym, w jaki sposób dana firma obniża swój negatywny wpływ na środowisko. Dodatkowo brak wypełnienia nakazów wynikających z różnorakich aktów prawnych, może przyczynić się do konieczności zapłacenia przez firmę wysokich kar. Częste zmiany przepisów oraz wprowadzanie nowych rozwiązań (np. BDO) wpływa na codzienne funkcjonowanie.
W ramach tego modułu nastąpi opracowanie konkretnych sposobów postępowania umożliwiających obniżenie presji środowiskowej w ramach prowadzonej działalności przy wypełnieniu wymagań przepisów prawa (w tym m.in. Ustawy Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych). Przeprowadzone w ramach modułu działania, umożliwią firmie powstanie specyficznej dokumentacji dotyczącej BDO – co stanowi w ostatnich miesiącach prawdziwą bolączkę przedsiębiorców.

3

Zapewnienie ciągłości dzałania

Podczas tego modułu nastąpi wypracowanie konkretnych dokumentów, które pozwolą firmie zachować możliwość funkcjonowania w przypadku wystąpienia najbardziej dla niej krytycznych scenariuszy.
Ostatnie wydarzenia związane z COVID19 świadczą, że większość polskich firm nie jest zupełnie przygotowana na zdarzania, które potencjalnie mogą wystąpić i doprowadzić do zawieszania jej działalności – brak analizy potencjalnych zagrożeń, planów ciągłości działania, alternatywnych metod postępowania.
Dokumentacja przedstawiająca zalecane sposoby postępowania w sytuacji kryzysu, narzędzia umożliwiające ich systematyczny przegląd i zmiany to elementy zapewnienia ciągłości działania, które powinny istnieć w każdej firmie.

4

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Podczas tego modułu nastąpi wypracowanie konkretnych dokumentów, które pozwalają firmie określać szanse i zagrożenia, jakie pojawiają się każdego dnia i które wpływają na sposób funkcjonowania firmy, jej stabilizację i osiągane przychody finansowe.
Świadome zarządzanie ryzykami pozwala unikać zagrożeń i wykorzystywać pojawiące się możliwości, co prowadzi do szybszego i efektywniejszego rozwoju.
Opracowana w ramach modułu dokumentacja pozwoli pracownikom firmy samodzielnie wykonywać proces szacowania ryzyka we wszystkich strefach działalności firmy i odnosić go do wzorcowego modelu opracowanego podczas doradztwa.

5

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

Podczas tego modułu nastąpi wypracowanie konkretnych dokumentów, które zawierają informację na temat aktualnego sposobu postępowania i zabezpieczania przetwarzanych informacji, tak aby były one zawsze bezpieczne, spełniały wymagania konkretnych przepisów prawnych, a jednocześnie były optymalne pod względem finansowym i codziennego użytkowania.

6

Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia RODO

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO (SZBDO RODO) – w taki sposób, aby powstały wszystkie wymagane przez Rozporządzenie dokumenty wraz z opisanym sposobem postępowania.

 

Wszystkie dokumenty (w tym interaktywne formularze, tabele, zestawienia itd.) opracowane dla firmy dostępne będą w autorskiej aplikacji online, dostępnej dla każdego pracownika firmy, któremu przekazano dostęp do dokumentacji

Kontakt w sprawie dotacji 

Doradca klienta 

Renata Wojnowska
Tel.: +48 730 668 341
renata.wojnowska|multicert.pl?subject=Certyfikacja%20&body=Witam%20jeste%C5%9Bmy%20zainteresowani%20certyfiacj%C4%85| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(77, 79, 82); text-decoration-line: none; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"|renata.wojnowska|multicert.pl