Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 9001

Wydanie certyfikatu wiąże się z ocenieniem systemu zarządzania, skupiającego się na szeroko pojętej jakości. Procedura ta stosowana jest we wszystkich organizacjach, zarówno na płaszczyźnie produkcji, jak i usług. Akceptowany przez wszystkie kraje System ISO 9001 potwierdza osiąganie przez daną organizację wymaganej jakości.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 9001

Opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną - International Organization for Standarization (ISO)  - federację zajmującą się publikacją i upowszechnianiem międzynarodowych norm zarządzania jakością - International Standard ISO 9001 stanowi wykaz najnowszych standardów zarządzania jakością. Obowiązuje on od 14 listopada 2008 roku.Wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną certyfikat gwarantuje, iż procedura zarządzania jakością została wdrożona i udokumentowana oraz jest stosowana zgodnie z wymogami ISO 9001.

Korzyści z certyfikacji systemu ISO 9001

  1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością w Twojej organizacji
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu zarządzania jakością
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości
  3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
  1. uporządkowanie wszelkich działań w firmie
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia
  3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane