Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja zabawek

"Do obrotu mogą być wprowadzone zabawki, które podczas ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze prawidłowe zachowanie dzieci, nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników lub osób trzecich." (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek). [Źródło: www.uokik.gov.pl]

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji zabawek znakiem CE

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent ma do wyboru 2 procedury oceny zgodności, pozwalające wykazać, że zabawka spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie nr 88/378/EWG.

Procedura 1- Producent zastosował normy zharmonizowane
Jeśli producent wyprodukował zabawki zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi i umieścił na nich oznakowanie CE, zabawki takie uznaje się za zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

W tym wypadku producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer powinni udostępnić do celów kontroli:

 1. Opis środków, poprzez które producent jest w stanie zapewnić zgodność zabawki z normami zharmonizowanymi (np. raporty z badań lub/i dokumentację techniczną zabawki), może być również zastosowany certyfikat badania typu WE;
 2. Opis środków, dzięki którym producent zapewnia zgodność produkowanych zabawek z zatwierdzonym modelem zabawki;
 3. Adresy miejsc produkcji i magazynowania;
 4. Szczegółowe informacje o projekcie i produkcji.

Procedura 2 - Producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je tylko częściowo
Kiedy producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je częściowo, albo w przypadku gdy normy zharmonizowane nie obejmują danych zabawek, należy poddać je procedurze badania typu WE w jednostce notyfikowanej. Jeżeli model zabawki jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat badania typu WE, a producent umieszcza na zabawce oznakowanie CE.

W tym przypadku producent, upoważniony przedstawiciel albo importer udostępniają do celów kontroli:

 1. Szczegółowy opis procesu produkcji;
 2. Opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym modelem;
 3. Adresy miejsc produkcji i składowania;
 4. Kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej;
 5. Certyfikat badania typu WE lub jego uwierzytelniony odpis.

Producenci lub importerzy zabawek zobligowani są do wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyłącznie zabawek spełniających wymagania dyrektywy Wspólnoty Europejskiej (WE) Nr 88/378/EWG dotyczącej bezpieczeństwa zabawek (wprowadzona do polskiego prawa Rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek).

Korzyści

 1. wypełnienie warunku dopuszczenia do obrotu
 1. uporządkowanie i znormalizowanie wszystkich działań w firmie
 1. stałe utrzymywanie optymalnego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
 1. sposobność kontroli przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
 1. podniesienie poziomu wiarygodności firmy wśród klientów i partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegających możliwym nieporozumieniom i błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentacji w zakresie zgodności z wymogami dyrektywy zabawkowej.

Ocena spełnienia wymagań prawnych (migracja substancji chemicznych, wiek dzieci, dla których zabawka jest przeznaczona).

Przygotowanie raportu z badań.

uwagi  Uwagi

Wyniki, prowadzonego bezpośrednio przez audytorów Multicertu audytu wstępnego, stanowią ważny czynnik wyboru jednostki notyfikowanej. Audyt ten jest dobrowolny i nie stanowi warunku certyfikacji wybranego wyrobu.

Systemy związane