Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja wyrobów budowlanych CPR

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zwane w skrócie CPR (Construction Products Regulation)  określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Dokument ten uchyla wcześniejszą Dyrektywę Budowlaną 89/106/EWG. W związku z powyższym certyfikować wyroby na zgodność z normami zharmonizowanymi mają prawo tylko jednostki notyfikowane na CPR.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji wyrobów budowlanych znakiem CE

Jednym z wymogów rozporządzenia CPR jest System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) do jego posiadana zobligowani są wszyscy wytwórcy wyrobów budowlanych, bez względu na stosowany system oceny zgodności.
Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stały wewnętrzny nadzór prowadzony przez producenta. Wprowadzenie tego systemu winno zapewnić stabilność produkcji i uzyskanie cech wyrobu, odpowiednich do technicznych ustaleń. Obowiązek zorganizowania i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji spoczywa na producencie. Wymieniony system powinien posiadać stosowną i uaktualnianą dokumentację. W zależności od systemu zgodności wyrobu, oprócz systemu ZKP, wymagane jest posiadanie wstępnych badań typu.

Korzyści

  1. spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu
  1. wprowadzenie porządku i zasad we wszystkich obszarach działalności firmy
  1. stałe utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w obszarze dostarczanych produktów
  1. uzyskanie kontroli nad właściwym przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. podniesienie poziomu wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
  1. zapobieganie błędom i nieporozumieniom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej pod względem zgodności z wymaganiami normy produktowej PN-EN.

Ocena systemu ZKP w zakresie spełnienia wymogów prawnych rozporządzenia CPR (np. dyrektywy REACH).

Podjęcie decyzji w sprawie następnego etapu audytu na terenie prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów (np. wyników badań typu).

Odbycie rozmów z pracownikami i kierownictwem.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest bezterminowo, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny, prowadzony bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest  warunkiem certyfikacji wybranego systemu ZKP. Wynik jego stanowi jednakże skuteczny i ważny element wyboru jednostki certyfikującej.