Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja środków ochrony indywidualnej

W odniesieniu do projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej stosuje się obecnie  dyrektywę 89/656/EWG oraz dyrektywę 89/686/EWG. Wyznaczają one kryteria i zasady oceny zgodności wyżej wymienionych środków z prawem obowiązującym w Polsce i w Unii Europejskiej.

Aby zakupić i wykorzystywać środki ochrony indywidualnej, muszą one posiadać deklarację zgodności. Deklaracja to zapewnia, iż zostały one poddane ocenie zgodności i oznakowane symbolem CE.

Kluczowe standardy dotyczące systemu oceny zgodności reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (ustawa weszła w życie 01. 01. 2003r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej uregulowało zaś  zasady przeprowadzanie oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej znakiem CE

Wytwórca powinien umieścić oznakowanie CE na środku ochrony indywidualnej, który został poddany procedurom oceny zgodności oraz spełnia zasadnicze wymogi w tym zakresie.

Oznakowanie to winno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób czytelny, widoczny i odporny na zatarcie przez cały czas użytkowania tego środka. Jeżeli ze względu na właściwości środka ochrony indywidualnej jest to konieczne, dopuszcza się umieszczanie symbolu CE na jego opakowaniu.

Umieszczenie oznakowania CE na środku ochrony indywidualnej nie powinno wprowadzać w błąd. Na środkach ochrony indywidualnej lub na ich opakowaniu można umieszczać inne oznakowania, o ile nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE. Wzór oznakowania CE jest określony w załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Interpretacja postanowień Dyrektywy 89/686/EWG w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przewodnik

Korzyści

  1. wypełnienie warunku dopuszczenia do obrotu
  1. wprowadzenie ładu i zasad we wszystkich działaniach firmy
  1. stabilne utrzymywanie wytyczonego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
  1. możliwość kontroli nad respektowaniem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. wzrost wiarygodności firmy
  1. zastosowanie środków zapobiegających ewentualnym nieporozumiom czy błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Zapoznanie się z dokumentacją systemową pod kątem zgodności z wymaganiami dyrektywy.

Ocena systemu w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji odnośnie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd właściwych dokumentów i zapisów.

Przeprowadzenie rozmów z kierownictwem i pracownikami organizacji.

Opracowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Analiza sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat zgodności wyrobu wydawany jest na 3 lata, jednak rokrocznie przeprowadza się audyt nadzoru, a jego wyniki stanowią potwierdzenie aktualności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw (niezgodności z normą) certyfikat może zostać odebrany.
Audyt wstępny, prowadzony bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest warunkiem certyfikacji wybranego wyrobu. Wyniki tego audytu są jednak istotnym elementem wyboru jednostki notyfikowanej.

Systemy związane