Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 44001

Współpraca w biznesie wymaga zaangażowania stron we współtworzeniu możliwości, które przynoszą im obopólne i sprawiedliwe korzyści. Badanie (2018 Global CEO Outlook) przeprowadzone przez KPMG wykazało, że globalni dyrektorzy generalni postrzegają alianse jako jeden z najważniejszych strategii napędzającą wzrost, tym bardziej posiadanie wiedzy jak to właściwie robić staje się niezwykle istotne.  

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 44001

ISO 44001 , Systemy zarządzania relacjami biznesowymi — Wymagania i ramy współpracy, zawiera ogólne elementy systemu zarządzania relacjami biznesowymi, a także wymagania dotyczące procesów operacyjnych. Wypełnia lukę między kulturami organizacyjnymi, tworząc podwaliny do budowy zaufania i efektywnej współpracy między stronami. Norma międzynarodowa obejmuje ośmiostopniowy cykl życia relacji biznesowych, które obejmują świadomość operacyjną, tworzenie wartości, wiedzę, ocenę wewnętrzną, wybór partnera, współpracę, bycie razem i strategie wyjścia.

 

Zalety certyfikacji ISO 44001

  1. efektywne i usystematyzowane podejście do wzajemnych relacji biznesowych
  2. niezależna ocena efektywności aliansów strategicznych 
  3. potwierdzenie zaangażowanie w utrzymanie relacji biznesowych
  4. podniesienie autorytetu firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych
  1. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem wzajemnych relacji biznesowych
  2. zapobieganie potencjalnym konfliktom związanych z partnerstwem biznesowym 
  1. uporządkowanie wszelkich działań związanych z relacjami biznesowymi
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia i tym samy ograniczenia konfliktów
  3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm zarządzania realacjami biznesowymi

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 44001

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych (jeśli dotyczy).

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane