Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 20121

Dzięki ISO 20121 możesz uczynić swoje wydarzenie bardziej zrównoważonym, bez względu na jego rodzaj i rozmiar.

Imprezy i różnego rodzaju wydarzenia mają często negatywny wpływ na zasoby naturalne, społeczność lokalną i środowisko. Aby minimalizować lub eliminować te negatywne skutki opracowano standard ISO 20121. Jego celem jest bardziej odpowiedzialne podejście do organizacji imprez, zmniejszając obciążenia lokalnej infrastruktury i mediów, zmniejszając ryzyko konfliktów w społecznościach, w których odbywają się imprezy. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 20121

ISO 20121 zawiera wskazówki i najlepsze praktyki, które pomogą Ci zarządzać wydarzeniem i kontrolować jego wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Liczy się każde działanie, od korzystania z wody z kranu zamiast plastikowych butelek po zachęcanie do korzystania z transportu publicznego. Takie niewielkie działania mogą okazać się także mniej kosztowne.

Elastyczne podejście ISO 20121 oznacza, że ​​standard można stosować do wszelkiego rodzaju imprez, od festiwali muzycznych po wycieczki szkolne.

Standard został opracowany przy udziale wielu różnych interesariuszy, w tym przedstawicieli branży eventowej, dlatego jest praktyczny i użyteczny. Dotyczy wszystkich etapów organizacji imprez i zawiera wytyczne dotyczące monitorowania i pomiaru. 

Jeśli w jakikolwiek sposób uczestniczysz w branży eventowej ,najlepszym potwierdzeniem twoich kompetencji będzie posiadanie certyfikatów ISO 9001+ ISO 20121. Te dwa certyfikaty będą świadczyć o twoim profesjonalizmie w jak najlepszą organizację imprez z uwzględnieniem ideai zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Zalety certyfikacji ISO 20121

  1. potwierdzenie profesjonalizmu w organizacji kluczowych procesów biznesowych 
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu zarządzania jakością i wymagań ISO 20121
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości w organizacji imprez i wydarzeń
  3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
  1. uporządkowanie wszelkich działań w organizacji
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia działania na grunie strategicznym i operacyjnym 
  3. trwałe utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 20121

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane