Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 22000

Standard dotyczy głównie producentów sektora spożywczego, w tym produkujących, sprzedających i zajmujących się dystrybucją oraz finalnych odbiorców detalicznych, restauracje i stołówki. Norma ta obejmuje również producentów i usługodawców, których działalność lub produkty mają związek z bezpieczeństwem żywności. Dotyczy to zatem producentów maszyn i urządzeń, środków dezynfekcji, detergentów, opakowań i dodatków, które mają zastosowanie w rolnictwie i  branży spożywczej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 22000

Standard został przygotowany w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w celu ujednolicenia fragmentarycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dotyczy on organizacji związanych z łańcuchem żywności i opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz systemie zarządzania jakością PN-EN ISO 9001. Certyfikacja poświadcza, że wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem żywności oceniła niezależna akredytowana jednostka certyfikującą i że respektuje on wymogi normy EN ISO 22000.

Korzyści

  1. skuteczne wykorzystanie uzyskanych wcześniej certyfikatów (HACCP, ISO 9001)
  1. wypełnienie wymogów klientów, kontrahentów (np.hipermarkety)
  1. zmniejszenie kosztów realizacji wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zgodnie z innymi standardami tego zakresu (IFS, BRC...)
  1. kreowanie marki swoich wyrobów i usług
  1. potwierdzona przez niezależną ocenę gwarancja bezpiecznej żywności

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 22000.

Ocena systemu w zakresie spełnienia wymagań prawnych (np. bezpieczeństwa żywności).

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 22000 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane