Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 50001

Standard  ISO 50001 związany jest z oceną systemu zarządzania energią, skupiającego się na szeroko pojętej efektywności energetycznej i stosowany jest we wszystkich organizacjach, zarówno w obrębie produkcji, jak i usług. System ISO 50001 to norma akceptowana na całym świecie, a jej certyfikacja potwierdza realizowanie przez organizację obowiązujących wymogów w sferze efektywnego zużycia energii.

Uwaga! od 01.10.2016r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. 

Wg polskiej ustawy pierwszy audyt energetyczny należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy czyli do 01.10.2017.  Podmiotami zwolnionymi z tego obowiązku są przedsiębiorcy:

  • posiadający system zarządzania energią,
  • posiadający system EMAS,

jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć że nie wykonanie obowiązku może wiązać się z karą nawet do kwoty 5% przychodu firmy za rok poprzedni.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji PN-EN ISO 50001

Normę PN-EN 50001 zatwierdzono i opublikowano w 2012 roku, natomiast ISO 50001 w czerwcu 2011. Norma zawiera wymagania wobec systemu zarządzania energią, pozwalające na konsekwentną i regularną poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem czynników prawnych i innych uwarunkowań, które powinno ono spełniać. Wzięto pod uwag ogół czynników rzutujących na zużycie energii, na których wymiar dane przedsiębiorstwo ma wpływ i które może kontrolować. ISO 50001 może funkcjonować samodzielnie, równolegle lub w połączeniu z innymi systemami zarządzania. Aby ułatwić posługiwanie się normą w powiązaniu z innymi standardami, jej struktura odpowiada normie ISO 14001.

Korzyści z certyfikacji systemu ISO 50001

  1. utrzymanie stałego i określonego poziomu zużycia energii
  1. nadzór nad stosowaniem zasad najlepszego wykorzystania energii
  1. podniesienie wiarygodności firmy wśród klientów i  partnerów biznesowych
  1. oszczędność w sferze korzystania z energii
  1. optymalizacja zużycia energii na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 50001.

Ocena systemu zarządzania efektywnością energetyczną w zakresie jego adekwatności do prowadzonej działalności.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 50001 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert (z uprawnieniami do przeprowadzania audytów energetycznych), nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane