Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 29990

Podejście do procesu certyfikacji wiąże się z ocenieniem systemu zarządzania jakością w świadczeniu usług szkoleniowych i edukacyjnych. Procedura ta stosowana jest we wszystkich organizacjach świadczących pozaszkolne formy kształcenia  zarówno w formie praktyk zawodowych jak i szkoleń. Akceptowany przez wszystkie kraje System ISO 29990 potwierdza osiąganie przez daną organizację wymaganej jakości prowadzenia działalności edukacyjnej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 29990

Opracowany przez komitet techniczny ISO TC/ISO 232 - Standard ISO 29990 stanowi wykaz międzynarodowych wytycznych jakościowych do stosowania w organizacjach świadczących usługi edukacyjne. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikat gwarantuje, iż procedury systemowe zostały wdrożone i udokumentowane oraz są stosowane zgodnie z wymogami ISO 29990.

Korzyści

  1. trwałe utrzymywanie norm jakościowych w zakresie świadczenia usług edukacyjnych
  1. efektywny sposób kontrolowania i nadzoru nad przestrzeganiem standardów jakościowych
  1. zwiększenie zaufania do organizacji wśród potencjalnych i obecnych klientów, jak i  partnerów biznesowych
  1. jasne wytyczne organizacji, realizacji i ewaluacji procesu szkoleniowego

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 29990.

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją szkoleniową.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane