Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 14001

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 jest propagowanie norm ochrony środowiska i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Norma ta ustanawia wymagania prawne odnoszące się do danej organizacji, nie narzuca natomiast rygorystycznego przestrzegania wszelkich wymogów w obszarze ochrony środowiska.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 14001

Norma ISO 14001:2015 obejmuje elementarne ogniwa efektywnego systemu zarządzania środowiskiem, który może być stosowny tak przez producentów, jak i usługodawców. Akceptowana na całym świecie norma określa wymagania związane z systemem porządku korporacyjnego, pozwalające ograniczyć wpływ funkcjonowania organizacji na środowisko. Wymaganiem standardu jest wyznaczenie przez organizację celów środowiskowych i systemu zarządzania, koniecznego do ich osiągnięcia. Certyfikat zapewnia, iż system zarządzania środowiskowego został wprowadzony, udokumentowany i jest wykorzystywany zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2004. Certyfikat wydaje jednostka certyfikująca (akredytowana osoba trzecia).Dzięki przeprowadzanym audytom jednostka zaangażowana zostaje w proces zmniejszania wpływu oddziaływania organizacji na środowisko.

Korzyści

  1. wypełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska
  1. zdobycie nowych kontrahentów (część organizacji, instytucji wymaga posiadania ISO 14001)
  1. zwiększenie motywacji pracowników dzięki  poprawie wizerunku firmy
  1. zwiększenie efektywności zarządzanie zasobami firmy
  1. zwiększenie konkurencyjności firmy
  1. oszczędności będące efektem ograniczenia niepotrzebnych wydatków
  1. podniesienie autorytetu organizacji
  1. podniesienie świadomości odpowiedzialności naszej firmy

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 14001.

Ocena systemu zarządzania środowiskowego w zakresie spełnienia wymagań prawnych w zakresie wybranych komponentów środowiskowych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 14001 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane