Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfukacja prefabrykatów betonowych

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) obligatoryjnie dotyczy producentów prefabrykatów budowlanych zgodnie z normami:

 • PN 771-3 bloczki betonowe 
 • PN 19504 pustaki 
 • PN 19503 stropy 
 • PN-EN 845-2 nadproża 
 • PN 771-1 (5) elementy murowe i wyroby związane 
 • PN 1168 płyty stropowo-kanałowe 
 • EN 13224:2004,EN 13224/AC:2005,EN 1168:2005,EN 13747:2005 Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego 
 • EN 12794:2005,EN 12843:2004 Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego (do zastosowań konstrukcyjnych) 
 • Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego 
 • EN 934-2:2001,EN 934-2:2001/A1:2005,EN 934-3:2003,EN 934-32003/AC:2005EN 934-4:2001
 • Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem, domieszki (do betonu, zapraw i zaczynu) 
 • Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach - stosowane do ścian, słupów i ścianek działowych EN 998-2:2003

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania prefabrykatów betonowych znakiem CE

Aby wystawić deklarację zgodności z systemem zgodności 2+, obowiązującym producentów większości prefabrykatów budowlanych, wytwórca winien wykazać, przeprowadzając wstępne badanie typu i poprzez Zakładową Kontrolę Produkcji bądź wykonując badanie pobranych w przedsiębiorstwie próbek (zgodnie z określonym wcześniej planem), że jego wyrób jest zgodny z tą specyfikacją oraz, iż notyfikowana jednostka certyfikująca poświadczyła, wydając certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, przeprowadzenie wstępnej inspekcji ZKP a także zakładu produkcyjnego jak również, iż zapewniono stałą kontrolę Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

 1. wypełnienie wymogu dopuszczenia do obrotu
 1. utrzymywanie optymalnego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
 1. możliwość monitorowania przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
 1. spełnienie wymagań odnośnie wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i opatrzenia towaru znakiem CE
 1. zwiększenie autorytetu firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych
 1. powiększenie liczby odbiorców o przedsiębiorstwa z innych krajów UE
 1. uporządkowanie procesu produkcyjnego

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Ustalenie zakresu zgodności przedstawionej dokumentacji systemowej z wymogami wybranych norm.

Ocena zakresu spełnienia przez system jakości wymagań prawnych, w tym wyników badań typu.

Ustalenie kolejnego etapu audytu w miejscu produkcji wyrobu.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów (audyty wewnętrzne).

Odbycie rozmowy z pracownikami i z kierownictwem.

Opracowanie przez upoważnioną osobę raportu z audytu.

Wydanie oceny sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i certyfikatu ZKP.

uwagi  Uwagi

Wydawany bezterminowo certyfikat systemu może zostać cofnięty, jeżeli w wyniku przeprowadzanego w kolejnych latach audytu nadzoru stwierdzone zostaną znaczne odstępstwa od normy. Ponadto audyt ten potwierdza ważność dokumentu i umożliwia nadzór nad stosowaniem przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu).  
Audyt wstępny ZKP,  przeprowadzony bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest warunkiem certyfikacji ale jego rezultaty stanowią efektywny element wyboru jednostki certyfikującej.