Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja producentów nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia- PN-EN 12271

Ocenę zgodności dla producentów nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia zgodnie z normą PN-EN 12271. 
W normie opisano w niej wymagania funkcjonalne procedury kontrolnej układania powierzchniowego utrwalenia jako produktu do zabiegów utrzymaniowych nawierzchni dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem.

Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się:

  • do powierzchniowych utrwaleń zaprojektowanych przez kupującego,
  • do powierzchniowych utrwaleń przeznaczonych do tuneli i miejsc gdzie wymagane są specjalne przepisy przeciwpożarowe,
  • do małych powierzchni powierzchniowego utrwalenia na drogach, które mają powierzchnię mniejszą niż 500 m2 i nie maja charakteru ciągłego (na przykład naprawy łatami powierzchniowego utrwalenia, szczególnie wykonywane ręcznie),
  • do nawierzchni lotniskowych, gdzie obowiązują przepisy międzynarodowe, np. przepisy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO),

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji nawierzchni asfaltowch znakiem CE

W przypadku wykonawców nawierzchni utwardzonych w technologii powierzchniowego utrwalenia stosuje się system zgodności 2+. Aby móc wystawić deklarację zgodności, producent zobowiązany jest wykazać przez wstępne badanie typu, Zakładową Kontrolę Produkcji, ewentualnie przez analizę zgodnie z ustaleniami badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że produkt jest zgodny z tą specyfikacją, a także, iż notyfikowana jednostka certyfikująca poświadcza, przez wystawienie certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji, przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu wytwórczego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewnienie ciągłego nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. spełnienie wymogu dopuszczenia technologii powierzchniowego utrwalenia zgodnie z normą PN-EN 12271
  1. zapewnienie ochrony przed pozwami, skargami a także możliwymi roszczeniami podmiotów, na rzecz których wykonywana jest inwestycja drogowa
  1. warunek uzyskania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów znakiem CE
  1. wzrost wiarygodności firmy u klientów i  partnerów biznesowych
  1. pozyskanie nowych kontraktów i kontrahentów prowadzących inwestycje realizowane przez GDDKIA i inne podmioty publiczne
  1. uporządkowanie procesu produkcyjnego oraz osiągnięcie niezbędnego poziomu jakości

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Zapoznanie się z dokumentacją systemową pod kątem wypełniania wybranych wymagań standardu PN-EN 12271.

Ocenienie systemu jakości w obszarze spełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu.

Podjęcie decyzji dotyczącej następnego etapu audytu, w miejscu stosowania technologi powierzchniowych utrwaleń.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zaznajomienie się z dokumentami i zapisami (audyty wewnętrzne).

Rozmowy z osobami zatrudnionymi, w tym z kierownictwem organizacji.

Wykonanie raportu z audytu certyfikacyjnego przez wyznaczoną osobę.

Ocenienie sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wstawienie certyfikatu ZKP.

uwagi  Uwagi

Certyfikat systemu wydawany jest bezterminowo, jednak jego ważność  potwierdzają wyniki przeprowadzanego w kolejnych latach audytu nadzoru. Służą one również sprawdzeniu stosowania przyjętych norm (ocenie istotnych zmian w specyfikacji wyrobu) i mogą wpłynąć na decyzję o cofnięciu certyfikatu, jeśli wykażą znaczne niezgodności z normą. 
Przeprowadzany bezpośrednio przez audytora Multicertu audyt wstępny ZKP  nie jest warunkiem certyfikacji. Jednakże wynik tego audytu są skutecznym i ważnym elementem wyłonienia jednostki certyfikującej.