Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja emulsji asfaltowych

Ocenę zgodności dla producentów emulsji asfaltowych przeprowadza się zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.Norma zharmonizowana na podstawie której przeprowadza się certyfikację systemu ZKP. Określono w niej wymagania dotyczące właściwości użytkowych poszczególnych klas kationowych emulsji asfaltowych, które są odpowiednie do stosowania przy budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk i innych umocnionych powierzchni. Dotyczy emulsji otrzymanych z użyciem asfaltu drogowego, asfaltu upłynnionego, asfaltu fluksowanego oraz z użyciem modyfikowanego asfaltu, modyfikowanego asfaltu fluksowanego, modyfikowanego asfaltu upłynnionego, a także emulsji asfaltowych modyfikowanych lateksem. Wykaz właściwości i wymagań dotyczących kationowych emulsji asfaltowych, ujęty w niniejszej Normie Europejskiej, daje podstawę do uzgodnień jakościowych pomiędzy producentem, a klientem.
  • PN-EN 14733+A1:2010 -Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione -- Zakładowa kontrola produkcji. Norma niezharmonizowana. Stosowana jako wytyczne do wdrożenia ZKP. Podano w niej wymagania zakładowej kontroli produkcji (ZKP) do stosowania przez producentów emulsji asfaltowych, asfaltów upłynnionych i asfaltów fluksowanych. Niniejsza Norma Europejska jest odpowiednia do kontroli asfaltowych lepiszczy, których składniki i skład jest znany z zalecanych specyfikacji lub z wstępnych badań typu, potwierdzających odpowiednie właściwości, które są wymagane w odpowiednich normach, albo zostały powołane z Europejskich Aprobat Technicznych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji emulsji asfaltowch znakiem CE

Odnośnie emulsji asfaltowych obowiązuje system zgodności 2+, znaczy to, że producent ma prawo wydać deklarację zgodności, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wstępnych badań typu oraz przez Zakładową Kontrolę Produkcji, ewentualnie dzięki przeprowadzeniu badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z opracowanym harmonogramem, wykazał, że wyrób zgadza się tą specyfikacją a notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, przez wydanie certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji, że dokonano wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewniono ciągły nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. uzyskanie warunku dopuszczenia emulsji asfaltowych do obrotu w Polsce i UE
  1. uniknięcie pozwów, skarg i innymi roszczeń podmiotów, na których rzecz realizowana jest inwestycja drogowa
  1. spełnienie kryterium uzyskania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania emulsji znakiem CE
  1. podniesienie wiarygodności producenta w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
  1. pozyskanie nowych kontraktów i kontrahentów pośród inwestycji realizowanych przez GDDKIA i inne podmioty publiczne
  1. wprowadzenie porządku i koniecznego stopnia jakości w procesie produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przeanalizowanie dokumentacji systemowej pod względem spełniana wymagań wybranych norm na emulsje asfaltowe.

Zbadanie systemu jakości pod kątem wypełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu (np. lepkości).

Podjęcie ustaleń dotyczących kolejnego etapu audytu w miejscu produkcji emulsji.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z właściwą dokumentacją (audyty wewnętrzne).

Odbycie rozmów z pracownikami i kierownictwem.

Opracowanie raportu z audytu certyfikacyjnego.

Wydanie certyfikatu ZKP po wcześniejszej ocenie sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną.

uwagi  Uwagi

Certyfikat systemu wydaje się bezterminowo. W kolejnych latach wykonuje się audyt nadzoru, którego wyniki są potwierdzeniem aktualności dokumentu, a także dają możliwość zbadania, w jakim stopniu stosuje się przyjęte normy (oceny zasadniczych zmian w specyfikacji wyrobu). Dokument może zostać cofnięty w przypadku stwierdzenia ważnych odchyleń (niezgodności z normą). 
Audyt wstępny ZKP prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Nie stanowi on warunku certyfikacji, ale jego wyniki mogą wpłynąć na wybór jednostki certyfikującej.