Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja mieszanek mineralno - asfaltowych

Zakres oceny zgodności mieszanek mineralno-asfaltowych dotyczy następujących norm.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zgodne z Aneksem ZA:

 • EN 13108 - 1 Beton asfaltowy
 • EN 13108 - 2 Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
 • EN 13108 - 3 Bardzo miękki beton asfaltowy
 • EN 13108 - 4 Mieszanka HRA
 • EN 13108 - 5 Mieszanka SMA
 • EN 13108 - 6 Asfalt lany
 • EN 13108 - 7 Beton asfaltowy porowaty
 •  
 • Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
  Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji mieszanek mineralno - asfaltowych znakiem CE

W odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych obowiązuje system zgodności 2+. Oznacza to, że wytwórca jest uprawniony do wystawienia deklaracji zgodności, pod warunkiem, że dowiódł przez wstępne badanie typu i Zakładową Kontrolę Produkcji (ewentualnie przez badanie zgodnie z przyjętym planem próbek pobranych w zakładzie wytwórczym), że produkt jest zgodny z tą specyfikacją. Dodatkowo notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, wydając certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, że przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewniono stały nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

 1. wypełnienie wymogu dopuszczenia mas bitumicznych do obrotu w Polsce i UE
 1. zabezpieczenie przez pozwami, skargami i innymi roszczeniami podmiotów, na rzecz których realizowane są inwestycje drogowe
 1. spełnienie kryteriów wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE
 1. wzrost poziomu wiarygodności firmy wśród klientów i innych partnerów biznesowych
 1. zdobycie nowych kontraktów i kontrahentów na inwestycje realizowane przez GDDKIA i inne podmioty publiczne
 1. wprowadzenie ładu i  wymaganego poziomu jakości w procesie wytwórczym mieszanek mineralno - asfaltowych

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Zapoznanie się z dokumentami systemowymi w zakresie zgodności z kryteriami wybranych norm na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Ocena systemu jakości pod kątem spełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu (np. lepkości).

Ustalenie kolejnego etapu audytu w miejscu produkcji mas bitumicznych.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Analiza dokumentów i zapisów (audyty wewnętrzne).

Odbycie rozmów z osobami zatrudnionymi i z kierownictwem organizacji.

Zredagowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocenienie sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wystawienie certyfikatu ZKP.

uwagi  Uwagi

Certyfikat systemu wydawany jest bezterminowo. Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz umożliwiają weryfikację stosowania przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu). W razie odnotowania istotnych nieścisłości (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty. 
Audyt wstępny ZKP, przeprowadzany bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest warunkiem certyfikacji. Wyniki audytu są jednakże skutecznym i ważnym elementem wyznaczenia jednostki certyfikującej.