Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja pigmentów budowlanych

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) obowiązuje wytwórców pigmentów do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna zgodnie z normą

  • PN- EN 12878:2005 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania pigmentów budowlanych znakiem CE

W przypadku produkcji pigmentów budowlanych obowiązuje systemy zgodności 2+. Aby uzyskać możliwość wystawienia deklaracji zgodności, wytwórca powinien dowieść, wykonując początkowe badanie typu, przez Zakładową Kontrolę Produkcji, czy też wykonując badanie (zgodnie z ustalonym harmonogramem badań) próbek pozyskanych w zakładzie produkcji, że dany produkt jest zgodny z tą specyfikacją oraz, iż posiada wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewnienie ciągłego nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. warunek dopuszczenia do obrotu
  1. optymalny poziom jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
  1. możność kontrolowania przestrzegania obowiązujących zasad systemu zapewnienia jakości
  1. warunek wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i opatrzenia wyrobu znakiem CE
  1. wzrost wiarygodności producenta w oczach partnerów biznesowych
  1. powiększenie grona odbiorców o inne kraje UE
  1. wprowadzenie ładu i standardów w procesie produkcyjnym

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentów systemowych w obszarze zgodności z wymaganiami określonych norm przedmiotowych.

Ocenienie systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu.

Podjęcie decyzji o kolejnym etapie audytu w miejscu produkcji wyrobu.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z właściwą dokumentacją (audyty wewnętrzne).

Rozmowy z kierownictwem i osobami zatrudnionymi w danym zakładzie.

Zredagowanie raportu z audytu certyfikacyjnego.

Analiza sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i uzyskanie certyfikatu ZKP.

uwagi  Uwagi

Certyfikat systemu wydawany jest bezterminowo. Co roku jednak ma miejsce audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie aktualności dokumentu a także sprawdzają stosowanie przyjętych zasad (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu). W przypadku zauważenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) istnieje możliwość cofnięcia certyfikatu.
Audyt wstępny ZKP  prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest on jednak niezbędnym warunkiem uzyskania certyfikacji. Niemniej jednak wyniki audytu stanowią skuteczny i ważny element wskazania jednostki certyfikującej.