Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja kruszyw budowlanych drogowych i kolejowych

Zakres certyfikacji ZKP kruszyw budowlanych dotyczy następujących norm.

 •  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 •  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
 •  PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
 •  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
 •  PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych Część 1: Wymagania
 •  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
 •  PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji kruszyw znakiem CE

W przypadku kruszyw budowlanych obowiązują dwa systemy zgodności 2+, 4. Przeważająca część wytwórców decyduje się na system oceny zgodności 2+ w ze względu na specyfikę i zastosowanie swojego wyrobu. Oznacz to, że producent ma prawo wystawić deklarację zgodności, jeśli udowodnił przez wstępne badanie typu i Zakładową Kontrolę Produkcji, ewentualnie poprzez zbadanie, zgodnie z ustalonym harmonogramem badań, próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją. Ponadto notyfikowana jednostka certyfikująca winna potwierdzić, przez wydanie certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji, że dokonano wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz iż zapewniony został nieprzerwany nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

 1. spełnienie warunku wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE
 1. wypełnienie wymagań specyfikacji technicznych zawartych w zamówieniach publicznych
 1. wprowadzenie porządku i zasad w procesie wytwórczym
 1. wypełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu w całej UE
 1. jednolite utrzymywanie wytyczonego poziomu jakości wyrobu w odniesieniu do oferowanych produktów
 1. możliwość kontroli nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. spełnienie wymogów sprzedaży wyrobów na inwestycje realizowane przy wsparciu środków UE (np. inwestycje drogowe)
 1. podniesienie wiarygodności firmy w oczach klientów
 1. zastosowanie metod zapobiegawczych w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień i błędów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentów systemowych pod kątem zgodności z wymaganiami wybranych norm na kruszywa.

Ocena systemu jakości pod względem spełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu (np. wytrzymałości).

Podjęcie decyzji dotyczącej kolejnego etapu audytu w miejscu produkcji kruszyw.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentami i zapisami (audyty wewnętrzne).

Przeprowadzenie rozmów z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Opracowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena dokumentacji z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Bezterminowo wydany Certyfikat systemu ZKP może zostać odebrany, jeżeli w wyniku przeprowadzanego co roku audytu nadzoru stwierdzone zostaną znaczne odstępstwa od normy. Ponadto wyniki audytu nadzoru potwierdzają ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu). 
Ważnym i przydatnym czynnikiem wpływającym na wyznaczenie jednostki certyfikacyjnej są wyniki audytu wstępnego (zerowego), dokonywanego bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Audyt ten jest dobrowolny i nie stanowi warunku certyfikacji.