Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja belek stropowych- PN-EN 15037

W odniesieniu do belkowo-pustakowych systemów stropowych, które podlegają obowiązkowemu oznakowaniu CE, stosuje się system norm zharmonizowanych PN-EN 15037:2011.

Całość serii to:

 • PN-EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki
 • PN-EN 15037-2:2009 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe - Rodzaj wyrobów objętych normą
 • PN-EN 15037-3:2009 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne
 • PN-EN 15037-4:2010 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe

Każda z norm zawiera wymagania specyficzne oraz systemowe, których spełnienie przy produkcji gwarantuje zgodność wyrobów z rozporządzeniem CPR i pozwala wytwórcyi oznakować wyrób znakiem CE.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania belek stropowych znakiem CE

Ocena zgodności belek stropowych podlega systemowi 2+. W związku z powyższym producent musi przeprowadzić badania typu i przejść audyt Zakładowej Kontroli Produkcji. Badania typu mogą zostać przeprowadzone we własnym lub zewnętrznym laboratorium, jednak audyt zobowiązany jest zlecić odpowiedniej jednostce notyfikowanej.

Korzyści

 1. dopuszczenia do obrotu
 1. stałe utrzymywanie optymalnego poziomu jakości dostarczanych produktów
 1. nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. możliwość wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobu symbolem CE
 1. wzrost wiarygodności firmy
 1. poszerzenie rynku odbiorców o inne kraje UE
 1. porządek i zasady w procesie produkcyjnym

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przeanalizowanie systemowych dokumentów pod względem wymagań wybranych norm przedmiotowych.

Ocenienie systemu jakości w zakresie spełnienia prawnych wymogów, w tym wyników badań typu.

Podjęcie decyzji dotyczącej dalszego etapu audytu w miejscu produkcji wyrobu.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentacji (audyty wewnętrzne).

Przeprowadzenie rozmowy z pracownikami i kierownictwem.

Zredagowanie przez audytora raportu.

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu ZKP.

uwagi  Uwagi

Mimo iż certyfikat systemu wydawany jest bezterminowo, w kolejnych latach przeprowadza się audyt nadzoru, a jego wyniki są potwierdzeniem aktualności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu ). Certyfikat może zostać cofnięty w przypadku stwierdzenia  znaczących odstępstw od normy.
Ważnym i skutecznym czynnikiem wyboru jednostki certyfikującej jest dobrowolny (nieobowiązkowy) audyt wstępny ZKP,  prowadzony bezpośrednio przez audytorów Multicertu.