Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja drewna litego i klejonego PN-EN 14080, PN -EN 14081

W roku 2006 opublikowano jako polską normę zharmonizowaną, normę materiałową  PN-EN 14080(Konstrukcje drewniane- Drewno klejone warstwowo - wymagania). Jest ona podstawą do opatrzenia znakiem CE oraz podaje wymagania, które powinno spełniać drewno klejone. Okres przejściowy stosowania tej normy jako obowiązkowej minął 01.11.2011. 

Od 01.09.2012, po upłynięciu okresu przejściowego, deklarowanie zgodności dla drewna litego musi odbywać się na podstawie europejskiej specyfikacji technicznej, którą stanowi  EN 14081. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji drewna konstrukcyjnego znakiem CE

W przypadku drewna klejonego warstwowo przyjęto system oceny zgodności 1. Certyfikacja zgodności wyrobu przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą odbywa się na podstawie:

 • wprowadzonego przez producenta systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowana badań typu,
 • certyfikacji zakładu produkcyjnego oraz Zakładowej Kontroli Produkcji, corocznego nadzoru oraz oceny akceptacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Norma PN-EN 14080 podaje minimalną liczbę próbek do poszczególnych badan. Badania należy przeprowadzać na próbkach pobranych codziennie z każdej linii produkcyjnej, na każdej zmianie, a ich wyniki archiwizować.
Aby wystawić Certyfikat Zgodności powinny mieć miejsce minimum dwie niezapowiedziane kontrole jednostki notyfikowanej, w czasie których sprawdzone zostało, czy deklarowane przez producenta wartości są dotrzymywane. Norma informuje, że przedstawicielom jednostki notyfikowanej należy udostępnić także poufne informacje techniczne. W przypadku wywiązania się z zawartych w normie warunków jednostka certyfikująca wydaje Certyfikat Zgodności, który upoważnia producenta do sporządzenia deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem CE.

Dla drewna litego przywołana norma wskazuje system certyfikacji zgodności 2+ jako warunek wprowadzenia do obrotu. Wiąże się to z obowiązkiem wystawienia przez producenta deklaracji zgodności poprzedzonej następującymi procedurami i spełnieniem poniższych wymogów:

 • opracowanie systemu i stały nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji, a także przeprowadzenie badan próbek pobieranych z produkcji zgodnie z wyznaczonym wcześniej harmonogramem
 • wykonanie badań typu wyrobu
 • audyt Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzony przez notyfikowaną jednostkę, a także stały coroczny nadzór i udzielenie akceptacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Podczas wewnętrznej kontroli pobrane i przebadane zostaną próbki pochodzące z każdej zmiany i każdej linii produkcyjnej, w ilościach i wielkościach określonych w normach.

Korzyści

 1. wywiązanie się z  warunku dopuszczenia do obrotu drewna konstrukcyjnego litego i klejonego
 1. stabilne utrzymywanie wyznaczonego poziomu jakości wyrobu w obszarze dostarczanych produktów
 1. nadzór nad przestrzeganiem wymogów systemu zapewnienia jakości
 1. wywiązanie się z warunku oznakowania wyrobów znakiem CE
 1. podniesienie poziomu wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. uniknięcie możliwych nieporozumień i błędów
 1. powiększenie rynku o państwa UE i Turcję
 1. zaprowadzenie ładu korporacyjnego i jasnych zasad postępowania w procesie produkcyjnym

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentacji systemowej pod względem zgodności z wymaganiami odpowiednich norm PN - EN 14080 i PN-EN 14081.

Ocena systemu ZKP w zakresie wypełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu drewna.

Ustalenie następnego etapu audytu na miejscu prowadzenia działalności klienta.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przeanalizowanie dokumentów i zapisów.

Przeprowadzenie rozmów z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Zredagowanie przez audytora raportu z audytu i badań.

Ocenienie sprawozdania z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu ZKP.

Uwagi 

Certyfikat systemu ZKP wydaje się bezterminowo. W kolejnych latach przeprowadza się audyt nadzoru. Jego wyniki potwierdzają ważności dokumentu i  pomagają sprawdzić stosowanie przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu). W razie odnotowania znacznych odchyleń (niezgodności z normą) istnieje możliwość cofnięcia certyfikatu. 
Audyt wstępny ZKP  prowadzony przez audytorów Multicertu nie jest warunkiem certyfikacji,  jednak wyniki tego audytu są ważnym czynnikiem wyboru jednostki notyfikowanej.